Ile krok??w dziennie powinno si�? robi�??

Ile krok??w dziennie powinno si? robi??

Czy kiedykolwiek liczy??e??, ile kroków robisz w ci?gu jednego dnia? Coraz wi?cej osób prowadzi siedz?cy tryb ??ycia, doje??d??a do pracy samochodem i sp?dza wiele godzin przed komputerem. Ograniczona aktywno??? fizyczna mo??e mie? fatalne skutki dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dowiedz si?, jak w prosty sposób to zmieni?, dlaczego warto spacerowa? oraz ile kroków dziennie powiniene?? przej???.

Jak spacer wp??ywa na nasze zdrowie?

??wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby codziennie przej??? 10 000 kroków. Czy to du??o? Dla osób prowadz?cych siedz?cy tryb ??ycia - z pewno??ci?. Szacuje si?, ??e wi?kszo??? z nas nie robi nawet po??owy zalecanej liczby kroków. Przemieszczanie si? samochodem lub komunikacj? miejsk?, 8 godzin siedzenia przed biurkiem i popo??udnie sp?dzone na kanapie sprawiaj?, ??e przej??cie 10 000 kroków to spory wyczyn. Aby zachowa? zdrowie, powinni??my ka??dego dnia przej??? ok. 6-8 km. Nale??y w to wliczy? wszystkie aktywno??ci, takie jak chodzenie po schodach czy spacerowanie alejkami w supermarkecie. Robienie 10 000 kroków mo??emy potraktowa? jako wyzwanie i ka??dego dnia kontrolowa?, czy uda??o nam si? osi?gn?? zamierzony cel. Do monitorowania liczby kroków mo??emy wykorzysta? krokomierz, czyli ma??e urz?dzenie zliczaj?ce wszystkie nasze kroki w ci?gu dnia. Do tego celu mo??na równie?? wykorzysta? aplikacj? na smartfona, jednak warto liczy? si? z tym, ??e wynik nie b?dzie tak dok??adny, jak w przypadku krokomierza.

10 000 kroków dziennie

Czy wszyscy musimy robi? 10 000 kroków dziennie? Nie do ko??ca. Ta liczba ma by? jedynie motywacj? dla ludzi, którzy ma??o si? ruszaj? i nie s? mi??o??nikami aktywno??ci fizycznej. To ??wietne has??o marketingowe, które ma za zadanie propagowa? zdrowy i aktywny styl ??ycia. W przypadku osób starszych czy przewlekle chorych pokonanie nawet 3000-5000 kroków b?dzie ju?? sporym osi?gni?ciem. 10 000 kroków to oczywi??cie umowna liczba. Same spacery nie zapewni? nam dobrej kondycji i zdrowia. Bardzo wa??nym czynnikiem jest równie?? m.in. liczba i jako??? spo??ywanych posi??ków. Robienie kilku tysi?cy kroków dziennie nie jest zatem gwarancj? perfekcyjnej formy. Mimo wszystko warto pami?ta?, ??e ka??da forma aktywno??ci fizycznej pozytywnie wp??ywa na nasze zdrowie. Dlatego, je??li mamy tak? mo??liwo???, warto robi? jak najwi?cej kroków ka??dego dnia i sp?dza? czas na ??wie??ym powietrzu.

Dlaczego warto du??o chodzi??

Spacerowanie wzmacnia nasz system sercowo-naczyniowy, a tak??e redukuje ryzyko wielu gro??nych chorób. Chodzenie to najbardziej naturalna forma aktywno??ci, która nie obci???a naszych stawów. Wi???e to równie?? z niskim ryzykiem kontuzji czy nadwyr???enia mi???ni. Spacer to ??wietna forma ruchu dla ka??dego - bez wzgl?du na jego wiek czy wag?. Szybki marsz pozwala spali? du??o kalorii, a co za tym idzie - pozby? si? zb?dnych kilogramów. Ponadto podczas spacerów dotleniamy organizm i wzmacniamy mi???nie. Sp?dzanie czasu na ??wie??ym powietrzu po ca??ym dniu pracy mo??e przynie??? ukojenie dla naszego zm?czonego umys??u i pozwoli? nam na chwil? relaksu. Spacery poprawiaj? zarówno kondycj? i wydajno???, jak i samopoczucie.

Komentarze

Zostaw Komentarz