Instax - sprz�?t od analogowych wspomnie??. Czy warto?

Instax - sprz?t od analogowych wspomnie??. Czy warto?

Czasy ??wietno??ci i popularno??ci zdj?? analogowych przypad?? na lata 80. i 90. XX wieku. Kto by pomy??la??, ??e przy tak szybko rozwijaj?cej si? technologii, b?dzie nas wci??? ci?gn???o do aparatów, które natychmiast wywo??uj? zdj?cia? Dlaczego Instaxy - bo o nich mowa - s? tak popularne i czy warto je kupowa??

Fenomen Instaxa - o co chodzi?

Jeszcze kilka lat temu wszyscy chodzili??my z cyfrówkami, pstrykali??my zdj?cia na lewo i prawo, bo przecie?? nie ma ogranicze?? w postaci np. 36-klatkowej kliszy. Produkowa??o si? setki zdj??, przedstawiaj?cych dok??adnie to samo, bez zastanowienia nad zasadno??ci? danego kadru czy o??wietlenia. Albumy na zdj?cia w pewnym momencie, z niezrozumia??ych dla siebie powodów, przesta??y by? ogl?dane i uzupe??niane. Wtedy w ko??cu pojawi?? si? sentyment. Zapragn?li??my znów mie? ??atwy i namacalny dost?p do wspomnie??. Do takich chwil, które s? szczególne, a nie przypadkowo “opstrykane” z ka??dej mo??liwej strony, bez celu. Rozwi?zanie przysz??o od Fujifilm, które wprowadzi??o na rynek Instaxy.

Jaki jest Fujifilm Instax mini 9?

Instax mini 9 drukuje zdj?cia na wk??adach o rozmiarze 86 × 54 mm (sam obraz rozmieszczony jest na powierzchni 46 × 62 mm). Jest wiele modeli z linii Instax, jednak sztandarowym sta?? si? Instax mini 9. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, ??e jest on relatywnie tani i bardzo prosty w obs??udze - ma tylko jeden przycisk (spust migawki). Ponadto mo??emy te?? dostosowa? sposób na??wietlania do aktualnych warunków. Samo zrobienie zdj?cia jest banalnie proste. Nie chodzi przecie?? o to, aby przygotowywa? si? nie wiadomo ile do wykonania perfekcyjnego zdj?cia, ale o to, ??eby ??apa? chwil? na klisz?. Ale taka zabawa to niejednorazowy wydatek. Cena jednego wk??adu do Instaxa mini, na którym mo??na zrobi? 10 odbitek, to ok. 35 z??.

Czy warto kupi? Instaxa?

Je??eli jeste?? fanem namacalnych pami?tek i cenisz sobie mo??liwo??? utrwalenia niepowtarzalnych chwil - Instax jest dla Ciebie. Pomy??l o jego zakupie, jak o inwestycji i o tym, ile frajdy b?dzie Ci dostarcza? widok ??ciany pe??nej ma??ych, natychmiast wywo??anych zdj??. Oczywi??cie jest wiele modeli Instaxa, aby trafi?? do szerokiej grupy odbiorców, którzy maj? ró??ne oczekiwania estetyczne i parametrowe. Instax mini 9 na tle swoich kolegów prezentuje si? jako podstawowy, ale dobry aparat.

Komentarze

Zostaw Komentarz