Jak robi�? dobre zdj�?cia smartfonem? 5 rad dla pocz�?tkuj�?cych

Jak robi? dobre zdj?cia smartfonem? 5 rad dla pocz?tkuj?cych

Ka??dy w dzisiejszych czasach jest fotografem - niemal ka??dy ma ze sob? w kieszeni smartfon wykonuj?cy zdj?cia wysokiej jako??ci i niemal ka??dy wrzuca od czasu do czasu jakie?? zdj?cia na portale spo??eczno??ciowe. Nie ka??dy jednak wie, jak zdj?cie wykona? dobrze. Oto 5 rad, które pomog? pocz?tkuj?cym fotografom w robieniu lepszych zdj?? telefonem.

1. Dobrze kadruj

Kadrowanie to podstawa dobrego zdj?cia. Zaczyna si? od tego, ??e mamy jaki?? pomys?? na zdj?cie. Oznacza to, ??e nie fotografujemy wszystkiego co widzimy, a wy??apujemy jaki?? szczegó?? lub kompozycj? i obserwujemy, co zawiera si? w kadrze. Kadrujmy tak, by pokaza? troch? otoczenia, ciekawe przedmioty, osoby w pobli??u. Polecamy w???czy? na ekranie telefonu siatk?, która u??atwi nam kadrowanie w my??l zasady trójpodzia??u. Pomaga ona umie??ci? przedmioty w centralnym punkcie kadru lub zrobi? proste zdj?cie, je??li np. fotografujemy horyzont lub gdy w kadrze mamy wiele linii.

2. ?ap perspektyw?

Aby zrobi? dobre zdj?cie, trzeba czasem si? nagimnastykowa?. Nie wystarczy sta? w miejscu. Czasami warto przykl?kn?? i zrobi? zdj?cie z “perspektywy ??aby” (z poziomu ziemi, z telefonem skierowanym lekko w gór?) - to rozwi?zanie stosowane przy fotografii krajobrazu lub architektury. W plenerze staraj si? unika? zdj?? skierowanych w dó?? - zaw???aj? one perspektyw? (pami?taj te??, ??e horyzont powinien by? prosty). W pomieszczeniach równie?? staraj si? trzyma? aparat prosto, chyba ??e fotografujesz detale.

3. Graj ??wiat??em

Zapewne s??yszeli??cie ju?? o tym, ??eby unika? w???czania lampy b??yskowej. To nie do ko??ca prawda, ale jej u??ycie wymaga troch? specjalistycznej wiedzy. W plenerze najcz???ciej robimy zdj?cia ze ??wiat??em za sob?, ale mo??na poeksperymentowa? te?? z robieniem zdj?? pod s??o??ce. W pomieszczeniach mo??emy wykorzysta? “domow? blend?”, czyli zwyk??? kartk? papieru, która odbije ??wiat??o, lekko do??wietlaj?c nam kadr.

4. Ustaw ostro??? i stabilizuj obraz

Ka??dy wie, ??e poruszone zdj?cie to z??e zdj?cie (chyba, ??e mówimy o fotografii artystycznej). Nie ka??dy pocz?tkuj?cy fotograf przyk??ada jednak nale??yt? wag? do stabilizacji aparatu podczas robienia zdj?? i nie ka??dy zauwa??a drobne szumy. Nie musimy od razu kupowa? statywu pod smartfon (cho? na pewno warto tak? inwestycj? przemy??le?). Zadbajmy jednak o to, by nasze cia??o by??o stabilne w trakcie wykonywania zdj??. Je??li to mo??liwe, mo??emy oprze? ??okcie lub d??onie o blat albo przy??o??y? telefon do twardej powierzchni.

5. Eksperymentuj z ostro??ci?

Przede wszystkim przesta??my polega? na autofokusie. To przydatne narz?dzie dla amatorów, ale bardzo cz?sto powoduje, ??e zdj?cia wygl?daj? wprost okropnie. Przed naci??ni?ciem spustu migawki zawsze zastanówmy si?, czy zdj?cie nie wygl?da??oby ??adniej, gdyby??my nakierowali ostro??? w inne miejsce. Pobawmy si? te?? trybem manualnym i tam zobaczmy ustawienia ostro??ci. Warto te?? zainteresowa? si? tak? kompozycj? zdj?cia, w której drugi plan jest nieostry, a pierwszy ostry, i na odwrót. Dotyczy to zw??aszcza fotografii portretowej lub robienia plenerów, które cz???ciowo przes??ania jaki?? obiekt na pierwszym planie.

Komentarze

Zostaw Komentarz