Jak zacz�?�? oszcz�?dza�??

Jak zacz?? oszcz?dza??

Masz wra??enie, ??e ci?gle nie masz pieni?dzy, a oszcz?dzanie to Twoja pi?ta achillesowa? Najwy??szy czas to zmieni?. Oszcz?dzanie wcale nie oznacza wielkich wyrzecze?? i znajomo??ci skomplikowanych instrumentów finansowych. By poczu? ró??nic? i od??o??y? pieni?dze np. na wyjazd wakacyjny, mo??na skorzysta? z kilku naprawd? przyjemnych sposobów. Jakich?

Bud??et domowy - jak go prowadzi?

Analiza miesi?cznych wydatków i planowanie bud??etu na kolejny okres to wst?p do nauki oszcz?dzania. Bez tego nie b?dziesz wiedzia??, na co wydajesz najwi?cej pieni?dzy i które koszty mo??na zmniejszy?. Dlatego te?? przez miesi?c zbieraj paragony albo regularnie notuj wydatki. Na koniec podlicz wszystkie kwoty i zastanów si?, na czym mo??esz zaoszcz?dzi? - np. na jedzeniu w mie??cie, kawie, abonamentach internetowo-telewizyjnych czy kosmetykach.

System kopertowy

S??ysza??e?? o systemie kopertowym? To ??wietny sposób na ograniczenie wydatków dla osób, którym brak wewn?trznej samodyscypliny. Na pocz?tku miesi?ca musisz za??o??y?, jak? kwot? wydasz na g??ówne kategorie wydatków (np. zakupy spo??ywcze, zakupy ubraniowe, jedzenie na dowóz, rozrywki), nast?pnie wyp??aci? okre??lone sumy i podzieli? na koperty. Dzi?ki temu zyskasz ??atw? kontrol? nad tym, na co ile pieni?dzy mo??esz przeznaczy?. A ponadto wszyscy wiemy, ??e gotówk? wydaje si? wolniej ni?? ??rodki z karty.

Automatyzacja oszcz?dzania

Gdy chcesz, ??eby co miesi?c dana kwota l?dowa??a na Twoim koncie oszcz?dno??ciowym, ustaw w banku sta??e zlecenie. W ten sposób ca??y system oszcz?dzania zostanie zautomatyzowany i nawet nie zauwa??ysz ró??nicy.

Sposoby na oszcz?dzanie

Oszcz?dno??ci mog? oznacza? te?? zmiany drobnych nawyków, co d??ugofalowo wp??ynie pozytywnie na Twój bud??et. Najpopularniejsze pomys??y to:

  • przygotowywanie lunchboxów do pracy,
  • robienie zakupów z list?,
  • ograniczenie s??odyczy, gazowanych napojów, alkoholu b?d?? papierosów,
  • zamiana samochodu na transport publiczny
  • carpooling - czyli wspólne dojazdy do pracy, bla bla car,
  • tanie podró??owanie - szukanie lotów i hoteli z du??ym wyprzedzeniem, by uzyska? jak najlepsz? cen?,
  • rezygnacja z kawy w mie??cie,
  • rezygnacja z telewizji i wspó??dzielenie platform streamingowych typu Netflix czy HBO GO,
  • negocjacje warunków umów bankowych, abonamentów komórkowych, telewizyjnych, cen za media,
  • robienie zakupów spo??ywczych przez Internet. 

 

Komentarze

Zostaw Komentarz