Nawyki - jak je wypracowa�??

Nawyki - jak je wypracowa??

Z zazdro??ci? patrzycie na znajom? z pracy, która codziennie przychodzi do biura przed wszystkimi, zawsze ma przygotowane smaczne lunchboxy, a do tego jej figura i energia sugeruj? regularn? aktywno??? fizyczn?? Wy te?? mo??ecie prowadzi? takie ??ycie, a droga do tego celu wcale nie oznacza wielkich przedsiewzi?? - w tym tkwi si??a nawyku.

Co to s? nawyki?

Nawyk to czynno???, któr? wykonujemy bardzo regularnie (zazwyczaj codziennie) i na zasadzie automatyczno??ci. Nie musimy przecie?? my??le? o tym, ??eby umy? z?by i przekonywa? si? d??ugo, ??e warto to dzi?? zrobi? - tak w??a??nie dzia??a nawyk.

Co mo??e by? nawykiem?

Dzi?ki temu, ??e nasz mózg przyzwyczaja si? do pewnych regularnych sytuacji, my mo??emy kszta??towa? w sobie po???dane postawy, czyli np. codzienne bieganie, picie wody, wczesne wstawanie, ograniczenie social mediów, czytanie ksi???ki, zdrowe od??ywianie i wiele innych. Wypracowywanie nawyków to praca nad sob? i w??asnymi przyzwyczajeniami, które chcieliby??my zmieni?. Nie bez powodu wiele s??ynnych ludzi suckesu wielokrotnie w wywiadach powtarza, ??e zaczyna dzie?? bardzo wcze??nie, je du??o warzyw i metyduje. Z jednej strony zdrowe nawyki wp??ywaj? pozytywnie na nasz organizm, a z drugiej, gdy nauczymy si? samodyscypliny w takich drobnych kwestiach, powa??niejsze, zawodowe cele, te?? wydadz? nam si? ??atwiejsze do osi?gni?cia.

Praca nad nawykami - habit tracker

Nie ma jednej recepty na to, jak wypracowa? sobie dany nawyk i ile to zajmuje. Jedni mówi? o 21 dniach, inni o miesi?cu, jeszcze inni o trzech. Praca nad nawykami to bardzo indywidualna kwestia i mo??emy uzna? j? za zako??czon?, gdy nawet bez kontroli i monitorowania nawyku, czynno??? tak wesz??a nam w krew, ??e wykonujemy j? pó??-automatycznie.

Wa??ne jest, by na pocz?tku nie wybra? zbyt wielu spraw, które chcemy zamieni? w nawyk. Skupmy si? na dwóch-trzech najwa??niejszych, ale za to skonkretyzowanych. Zamiast “zdrowego od??ywiania” wybierzcie “dzie?? bez s??odyczy”, a “ruch” zamie??cie na “30 minut dziennie ?wicze?? na macie”. Tak sformu??owane cele najlepiej spisa? i codziennie zaznacza? ich realizacj?. W wersji papierowej mo??e to by? prosta tabelka z dniami miesi?ca i nawykami - która bywa nazywana “habit trackerem”. Dost?pnych jest te?? mnóstwo aplikacji na smartfony, które pomog? Wam w ten w??a??nie sposób w pracy nad sob?. Je??eli dot?d zdarza??o Wam si? dzia??a? w systemie nagród i np. nagradza? si? zakupami za sukces w pracy, to i tutaj mo??ecie wykorzysta? ten mechanizm. Ustalcie, ??e po ka??dym tygodniu codziennego wykonywania nawyku czeka Was nagroda - co?? drobnego, ale przyjemnego - by pobudzi? Wasz? motywacj?.

Powodzenia!

Komentarze

Zostaw Komentarz