O rze??bieniu w drewnie s????w kilka �?? jak wykona�? dzie??o sztuki?

O rze??bieniu w drewnie s????w kilka ?? jak wykona? dzie??o sztuki?

Mimo ??e wiele drewnianych akcesoriów produkowanych jest seryjnie, indywiduali??ci ceni? wyroby lokalnych artystów. Ich dzia??alno??? wspiera zrównowa??on? gospodark? i dba??o??? o planet?, a przy tym dostarcza unikatowych ozdób. Z tego powodu warto wspiera? ich w codziennej pracy twórczej.

Je??eli interesuje Ci? obróbka drewna, masz g??ow? pe??n? pomys??ów i chcia??by?? spróbowa? swoich si?? w kreowaniu akcesoriów do domu, ten artyku?? powsta?? specjalnie dla Ciebie.

 

Narz?dzia do rze??bienia w drewnie

Aby stworzy? swoj? w??asn? ozdob? z drewna, nie musisz kupowa? zaawansowanego sprz?tu snycerskiego. Wystarczy, ??e u??yjesz dobrze naostrzonego no??a b?d?? d??uta – na rynku znajdziesz wiele modeli, o ró??nych kszta??tach i wymiarach.

Nast?pnie warto, aby?? pomy??la?? o odpowiednich ??rodkach ochronnych, czyli r?kawicach. Nie mog? by? lateksowe, poniewa?? nó?? lub d??uto z ??atwo??ci? je przebije – powiniene?? zainwestowa? w materia?? zwany kevlarem. Jako jedno z niewielu tworzyw zapewni Ci bezpiecze??stwo.

Ostatnim punktem przygotowa?? jest uwzgl?dnienie przestrzeni, w której b?dziesz wykonywa? prac?. Rze??bienie w drewnie wymaga dodatkowej ochrony sto??u, aby jego powierzchnia nie zosta??a zarysowana – najlepiej sprawdzi si? du??a, drewniana podk??adka.

 

Jak rze??bi? w drewnie – porady dla pocz?tkuj?cych

Zanim podejdziesz do tworzenia drewnianych ozdób, powiniene?? skonstruowa? ich projekty – i narysowa? przybli??ony wygl?d ko??cowy dekoracji wraz z parametrami. Dzi?ki temu unikniesz b???dów w skalowaniu.

Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniego drzewa. Im bardziej mi?kkie, tym ??atwiej b?dzie Ci w nim rze??bi?, dlatego na pierwszy raz wybierz gatunki I klasy twardo??ci, takie jak: osika, ??wierk, wierzba, topola. Zadbaj równie?? o "czysty" kawa??ek drewna – najlepiej bez ??ywicy czy s?ków.

 

Aby ozdoba przetrwa??a d??u??ej

Kiedy uko??czysz rze??bienie w drewnie, powiniene?? oczy??ci? dekoracj? papierem ??ciernym. Drewno stanie si? g??adkie, a Twoje d??onie unikn? nieprzyjemnego kontaktu z drzazgami.

Na koniec warto, aby?? skorzysta?? z dodatkowego zabezpieczenia – wosku, oleju, czy lakieru. Jego ochronna pow??oka b?dzie trzyma? korniki na dystans, a tak??e zminimalizuje wp??yw czasu na stan drewna.

Komentarze

Zostaw Komentarz