Ile wody powinno si�? pi�? dziennie?

Ile wody powinno si? pi? dziennie?

Woda stanowi ok. 70% masy cia??a doros??ego, zdrowego cz??owieka. Stale te?? “ucieka” z naszego organizmu na ró??ne sposoby. Dlatego w??a??nie powinni??my pi? wod? regularnie, aby nie dopu??ci? do odwodnienia. Ile wody i kiedy powinnismy j? pi??

Nasz organizm w ci?gu doby traci nawet 2,5 litra wody. Ca??? prac? zwi?zan? z zarz?dzaniem gospodark? wodn? i filtracj? krwi zajmuj? si? nerki. One te?? produkuj? ok. 1,4 litra moczu na dob?. Ale woda ucieka te?? wraz z potem, przez drogi oddechowe i z ka??em. Utrata nawet 1-2% wody niezb?dnej organizmowi ma swoje odczuwalne konsekwencje. Wtedy w??a??nie odczuwamy pragnienie - sygna??, aby jak najszybciej uzupe??ni? p??yny. Kolejne stadia niedoboru wody objawiaj? si? bólem g??owy, rozdra??nieniem i ogólnym os??abieniem.

Ile trzeba pi? wody, aby by? zdrowym?

Odpowied?? na to pytanie nie jest jednoznaczna. To, ile wody powinni??my pi?, zale??y od kilku aspektów: od pory roku, strefy klimatycznej, indywidualnej przemiany materii, czy te?? rodzaju naszej codziennej aktywno??ci. Najwi?cej jednak wody potrzebujemy w upalne dni i w trakcie wysi??ku fizycznego (do 4 litrów). Wtedy bowiem du??a cz???? wody z naszego organizmu po prostu wyparowuje przez skór? wraz z potem. Natomiast, gdy na dworze s? mrozy, woda jest niezb?dna do ogrzania naszego cia??a. Równie?? gdy chorujemy i temperatura cia??a jest podwy??szona, nawadnianie jest szczególnie wa??ne. Tak samo w przypadku biegunki, wymiotów, przy zaburzonej pracy nerek i przy cukrzycy. Przyjmuje si?, ??e codziennie powinni??my wypija? co najmniej 1,5 litra wody, chocia?? eksperci WHO twierdz?, ??e naszym minimum powinny by? 3 litry wody ka??dego dnia.

Kiedy nale??y pi? wi?cej wody?

Jedz?c wysokokaloryczne potrawy, posi??ki z wysok? zawarto??ci? b??onnika, czy te?? bardzo s??one i pikantne przek?ski, musimy by? ??wiadomi, ??e musimy dostarczy? organizmowi wi?kszej ilo??ci wody ni?? zwykle. Ta grupa da?? wymaga bowiem du??o wi?kszych ilo??ci wody do przetrawienia ich. Nie zapominajmy o alkoholu, który dzia??a moczop?dnie, a wi?c równie?? mocno nas odwadnia. Osoby, które si? odchudzaj?, ale te?? te z nadwag? powinny szczególnie dba? o wypijanie odpowiedniej ilo??ci wody ka??dego dnia. Je??li dodatkowo jeste??my amatorami codziennej kawy lub mocnej czarnej herbaty, to powinni??my wyrobi? w sobie nawyk tak samo cz?stego - lub wr?cz cz?stszego - si?gania po szklank? wody. (ok. 2 litrów na ka??de 25 kg powy??ej prawid??owej masy cia??a).

Komentarze

Zostaw Komentarz